flag uk
  • Karenbrug 4
  • 8331 VE Steenwijk
  • tel. 0521 - 52 60 00

de BoerTransmissies bv

Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DE VERENIGING NEDERLANDSE TRANSMISSIE SPECIALISTEN (VNTS)

Artikel 1 - Definities

1.1) Onder "opdrachtnemer" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de wederpartij van de opdrachtgever,
als vermeld op de orderbevestiging en de facturen. Opdrachtnemer is lid van de Vereniging Nederlandse Transmissie
Specialisten (VNTS) te Veenendaal.

1.2) Onder "opdrachtgever" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die een last
aan opdrachtnemer verstrekt, verstrekt heeft of zal verstrekken tot het verrichten van werkzaamheden en diensten,
waaronder het reviseren van automatische transmissies in de breedste zin des woords.

1.3) Onder "producten" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle producten, die door opdrachtnemer op de
markt zijn gebracht en door opdrachtnemer worden gebruikt ter uitvoering van de werkzaamheden en diensten.

1.4) Onder "werkzaamheden en diensten" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden en
diensten, hoe ook genaamd, maar in het bijzonder de werkzaamheden die verband houden met het reviseren van
automatische transmissies en bijkomende werkzaamheden aan objecten van de opdrachtgever en van personen voor
wie de opdrachtgever als opdrachtnemer, tussenpersoon of gevolmachtigde optreedt.

1.5) Onder "overeenkomst" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepassing algemeen

2.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer,
voorzover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijke door opdrachtnemer is afgeweken.

2.2) Zij zijn met name van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,
betrekking hebbend op werkzaamheden en diensten, die door opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden verricht.

2.3) Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden opdrachtnemer niet,
tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Een dergelijke aanvaarding kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat opdrachtnemer een mededeling van
de opdrachtgever, dat hij opdrachtnemers-voorwaarden niet aanvaardt en andere voorwaarden toepasselijk verklaart,
onweersproken laat.

Artikel 3 - Aanbiedingen, orders en overeenkomsten

3.1) Tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met vermelding van een termijn voor aanvaarding een bindend
aanbod heeft gedaan, zijn al haar aanbiedingen steeds vrijblijvend.

3.2) Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat zij een order uitdrukkelijk heeft aanvaard en zij behoudt zich het recht voor
om een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3) Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk
en schriftelijk heeft bevestigd.

3.4) Een bindend aanbod van opdrachtnemer kan slechts schriftelijk worden aanvaard.

3.5) Orders naar aanleiding van een niet-bindend aanbod van opdrachtnemer kunnen aan opdrachtnemer kunnen
verzonden per post of telefax en kunnen ook mondeling worden doorgegeven. Per telefax verzonden, dan wel
mondeling doorgegeven orders dienen echter binnen zeven dagen schriftelijk per post te worden bevestigd.

3.6) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor per telefax verzonden, dan wel mondeling doorgegeven orders, die
niet overeenkomstig lid 3 schriftelijk zijn bevestigd, niet uit te voeren ongeacht of opdrachtnemer deze orders inmiddels
heeft aanvaard en onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor alle schade die opdrachtnemer in dat
verband leidt.

Artikel 4 - Prijzen

4.1) De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het aanbod
c.q. de orderbevestiging

4.2) Opdrachtnemer heeft het recht nadien ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van
Overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta, aan haar opdrachtgevers door te berekenen,
zonder dat opdrachtgever gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren.

4.3) De door opdrachtnemer opgegeven prijzen dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke
Omzetbelasting en vergelijkbare heffingen.

Artikel 5 - Levering en verrichting van diensten en werkzaamheden

5.1) Opgegeven levertijden zullen door opdrachtnemer zoveel mogelijk worden nageleefd. Opgegeven levertijden zullen
echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.2) Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd.
Opdrachtgever ontvangt hierover bericht. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde
gedeelte te annuleren, mits zij opdrachtnemer daarvan binnen acht dagen na de mededeling zijdens opdrachtnemer in
kennis stelt.

Enige aanspraak op schadevergoeding zal door opdrachtgever niet kunnen worden gemaakt.

5.3) De aflevering geschiedt vanaf de fabriek, tenzij anders is overeengekomen.

5.4) Indien opdrachtgever weigert de zaak op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of is de opdrachtgever
door aan hem/haar toe te rekenen omstandigheden niet in staat de zaak in ontvangst te nemen, wordt hij/zij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, waaronder opslagkosten conform het bij opdrachtnemer ter
plaatse geldende tarief voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 - Betaling

6.1) Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of nader verrichte diensten.
Opdrachtnemer kan evenwel eenzijdig beslissen, indien er geen contante betaling heeft plaatsgevonden, een termijn
van veertien dagen na factuurdatum toe te staan.

6.2) Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling
zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is daarna van
rechtswege de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis, verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand
als gehele maand wordt aangemerkt.

6.3) Bij niet tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om de
wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag van de factuur in rekening te brengen. Tevens zal opdrachtgever
alsdan gehouden zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan opdrachtnemer.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,--.

Artikel 7 - Risico-overgang

7.1) Het risico van de zaak is voor opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3.

7.2) De wijze van transport wordt door opdrachtnemer bepaald. Het transport is steeds voor risico van opdrachtgever,
ongeacht of het transport al dan niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar opdrachtnemer plaatsvindt.
Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 - Vervangende materialen

Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien
zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen
eigendom van opdrachtnemer zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan
maken.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1) De eigendom van alle door opdrachtnemer verkochte/geleverde
opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde
overeenkomsten heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of
overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de
tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft
terzake van boeten, renten en kosten.

9.2) In aanvulling op lid 1 van onderhavig artikel verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend
verzoek van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht voor te behouden en voorzover nodig te vestigen op de door
opdrachtnemer aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige
vorderingen van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook.

9.3) Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet
en er goede grond bestaat, dat hij/zij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist.

Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen
waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

Artikel 10 - Garantie

10.1) Opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdrachten en de
daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf factuurdatum.

De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdrachten.

10.2) Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

10.3) De aanspraken op de garantie vervallen, indien:

a) opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van het gebrek opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;

b) opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c) derden zonder voorkennis of toestemming van opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan
met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

Het hiervoor onder b en c gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van
het prijspeil, zoals dat in het bedrijf van opdrachtnemer geldt.

10.4) Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, bedoeld in de voorafgaande leden, beloopt ten hoogste
het door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken
werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer eindigt, zodra aan de door haar bewerkte
onderdelen zonder haar toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd.

10.5) Garantie wordt slechts verstrekt aan opdrachtgever en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

10.6) Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke het gevolg is van
onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen, neemt opdrachtnemer niet op zich. De
betreffende garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade
aan personen en/of zaken, al dan niet van derden, ten gevolge van het breken of defect raken van de transmissie of
onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor opdrachtgever mochten
ontstaan.

10.7) De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door
opdrachtgever.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1) Onverminderd de garantiebepalingen sluit opdrachtnemer iedere verdere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever
uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals
gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade, die is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van opdrachtnemer of haar werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.

11.2) Schade, daaronder begrepen gevolgschade met betrekking tot ter reparatie aangeboden (complete) automobielen
en componenten, komen voor rekening van opdrachtgever, althans voorzover deze niet door de verzekering van
opdrachtnemer zijn gedekt.

Artikel 12 - Overmacht

12.1) Ingeval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.2) Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van opdrachtnemers wil onafhankelijke omstandigheden, ook
al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.

Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van of
in het bedrijf van fabrieken, importeurs en andere handelaren van wie opdrachtnemer de producten betrekt of pleegt te
betrekken, mochten voordoen.

Artikel 13 - Ontbinding

De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling vereist zal zijn, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of deelneemt aan de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen, dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de
bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2) Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door opdrachtnemer gedane
offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen indien deze geschillen behoren tot de
bevoegdheid van de Rechtbank, dienen te worden behandeld door de Rechtbank, die bevoegd is in de vestigingsplaats
van opdrachtnemer.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Rijnland onder nummer 28092402 d.d. 7 november
2006.